Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Näringsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015–05–21

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:33.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Oscar Stenström lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28-29 maj 2015.

Vid besöket närvarade även ämnesråd Maria Rosander, kansliråd Johan Stålhammar, departementssekreterare Roger Bengtsson, Näringsdepartementet, kansliråden Maria Ramstedt och Ola Broman samt departementssekreterarna Katarina Szecsi Åsbrink och Kristin Olsson, Utrikesdepartementet.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 4

Ajournering av sammanträdet

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.22–10.38.

§ 5

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark, kansliråd Claes Almberg och rättssakkunniga Louise Petrelius lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28-29 maj 2015.

Vid besöket närvarade även politisk sakkunniga Elin Almqvist, ämnesråd Helena Garme och rättssakkunniga Josefin Park och Anna Enbert, Justitiedepartementet.

§ 6

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark och kansliråd Claes Almberg lämnade information om arbetet med att anpassa svensk patentlagstiftning till det enhetliga patentsystemet.

Vid besöket närvarade även politisk sakkunniga Elin Almqvist, ämnesråd Helena Garme och rättssakkunnig Louise Petrelius, Josefin Park och Anna Enbert, Justitiedepartementet.

§ 7

Information från utredningen Service i glesbygd

Särskild utredare Catharina Håkansson Boman och huvudsekreterare Monika Selahn lämnade information om betänkandet Service i glesbygden (SOU 2015:35).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 maj 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:34

§ 1

§ 2

§ 3-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

O

O

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Maria Weimer (FP)

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

O

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

Annika Lillemets (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

X

Rickard Nordin (C)

X

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.