Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Skatteutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015-06-11

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 och 2 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Charlotte Svensson, finansråd Linda Haggren, departementsråd Niklas Ekstrand, departementsråd Fredrik Löfstedt och ämnesråd Jan Larsson, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella skatte- och tullfrågor inom EU

§ 3

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Svensson åtföljd av finansråd Linda Haggren, departementsråd Niklas Ekstrand, departementsråd Fredrik Löfstedt och ämnesråd Jan Larsson, Finansdepartementet, om förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater, KOM(2011) 714.

I ärendet förelåg pm daterad den 9 juni 2015 från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning (Fi2015/3262) med underlag för överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Sverige anser att det är viktigt att underlätta för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom den inre marknaden. Ränte- och royaltybetalningar mellan närstående bolag i olika medlemsstater bör därför inte beskattas mer än en gång. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att sådana betalningar inte helt undgår beskattning. Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt motverka möjligheterna till skatteundandragande. Sverige är därför positivt inställt till att det införs en allmän anti-missbruksregel i direktivet. Öppenhet mellan medlemsstaterna genom en förbättrad transparens i tillämpningen bör också främjas.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:33.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes.

En ny talarlista för en gemensam debatt med finansutskottet och skatteutskottet i kammaren den 16 juni 2015 om propositionerna 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och 2014/15:100 2015 års vårproposition cirkulerade (yttrandena 2014/15:SkU6y och 2014/15:SkU7y).

§ 6

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 7

Gruppen för uppföljning och utvärdering

Utskottet ställde sig bakom utvärderingsgruppens förslag om utvärdering av punktskatter.

§ 8

Övrigt

Ordföranden lyfte fram frågan om kommande möten med generaldirektörerna för myndigheterna inom utgiftsområde 3 för att diskutera bl.a. beaktande av möjligheter till decentralisering av myndigheternas verksamheter.

Kanslichefen informerade om att det i dagsläget är svårt att säga när utskottets nästa sammanträde ska äga rum. Ett möjligt datum är tisdagen den 22 september 2015.

Ordföranden tackade alla för gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:34

§ 1–5

6–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

David Lång (SD)

Mats Persson (FP)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

O

X

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.