Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-06-11

TID

10.00 – 10.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information från Riksrevisionen

Riksrevisionen genom riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om rapporten Regeringens jämställdhetssatsningar – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13).

Vid informationen närvarade även politiska sekreteraren Anna Ahlstrand (M).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om aviserade EU-förslag som ska presenteras och börja förhandlas i juli 2015.

Kanslichefen informerade om sammanträdesplanen 17 september –
1 oktober 2015.

§ 4

Internationella konferenser och inkommande besök

Patrik Björck (S), Katarina Brännström (M), Eva-Lena Jansson (S) och Ali Esbati (V) återrapporterade från besök vid ILO:s arbets-konferens i Genève den 8-10 juni 2015.

§ 5

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att under sommar-uppehållet inhämta regeringens bedömning vid ev. subsidiaritets-prövning.

§ 6

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Beslut om utskottsresa till Tyskland

Utskottet behandlade fråga om utskottsresa till Tyskland.

Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Berlin i september 2015 med syftet att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska reformer i Tyskland, bl.a. lärlingssystemet för ungdomar.

Kanslichefen informerade att kansliet skickar ut biljetterna per e-post under eftermiddagen och distribuerar slutligt program och underlag i mötestjänsten cirka en vecka före avresan.

§ 8 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 25 augusti 2015
kl. 09.00.

Justeras den 15 juni 2015


Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

Jenny Petersson (M)

O

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Magda Rasmusson (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.