Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:35

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-05-19

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 2

Överlämnande av motioner till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet överlämnade till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionerna 2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 7, 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 6, 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 13, 16 och 22, 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1, 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 2 och 3 samt 2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:84 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FöU10.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Vårändringsbudget för 2015 (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Rapporter

Vice ordföranden Åsa Lindestam (S) lämnade rapport från ett Nato-möte i Ungern, Budapest.

Ledamoten Roger Richtoff (SD) lämnade rapport från ett besök i Ungern tillsammans med Svensk-ungerska vänskapsföreningen.

Ledamoten Mikael Oscarsson (KD) lämnade rapport från ett besök i Karlskrona, bl.a. på marinbasen.

Ledamoten Daniel Bäckström (C) lämnade rapport dels från ett besök hos 19:e hemvärnsbataljonens stora krigsförbandsövning i Hagfors, dels från ett besök i Voksenåsen, Norge, med gränskommittén.

Ledamoten Hans Wallmark (M) lämnade rapport från ett besök hos Sjöfartshögskolan i Kalmar.

§ 8

Kompletteringsval till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU)

Peter Jeppsson (S) avsäger sig uppdraget som deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

Till ny deputerad i UFöU valde utskottet Kent Härstedt (S). Peter Jeppsson valdes till suppleant i UFöU (jfr prot. 2014/15:29).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 21 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

-

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

-

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

O

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.