Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Kulturutskottets protokoll 2014/15:35

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

Torsdagen den 16 april 2015

TID

Kl. 9.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven M.L. till ledamoten Per Bill (M), samt praoeleverna A.O, J.J. och E.E. till Niclas Malmberg (MP) fick närvara vid dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:34 av den 9 april 2015.

§ 3

Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen

under 2014 (skr. 2014/15:65)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över berättelsen om verksamheten i EU under 2014.

Utskottet beslutade om följande yttrande till utrikesutskottet.

Kulturpolitiken är inte bindande på EU-nivå utan vilar på frivillighet. EU ska stödja och komplettera medlemsstaternas insatser. Detta sker i första hand genom att främja samarbete mellan medlemsstaterna. Utskottet anser att internationellt samarbete, där olikheter möts, är centralt för utveckling och förnyelse av det svenska kulturlivet. Det är också betydelsefullt att svensk kultur har möjlighet att nå utanför landets gränser. Utskottet vill vidare peka på kulturens viktiga roll i relationsskapandet med andra länder. Riksdagen ställde sig vid behandlingen av propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) bakom regeringens bedömning att internationalisering och interkulturellt samarbete är en prioriterad uppgift inom kulturpolitiken. Utskottet vidhåller denna uppfattning och menar att internationell kulturverksamhet bör vara en integrerad del av den nationella kulturpolitiken. Utskottet delar inte Sverigedemokraternas uppfattning i motion 2014/15:3044 att kulturpolitiken uteslutande ska hanteras av de nationella, regionala och lokala parlamenten eller att programmen Kreativa Europa och Ett Europa för medborgarna bör formas om. Motion 2014/15:3044 (SD) yrkande 61 bör därför avstyrkas.

Den fria och självständiga idrottsrörelsen är till sin natur internationell med egna naturliga plattformar för dialog och informations- och erfarenhetsutbyte. Samtidigt är idrottspolitiken enligt utskottet i första hand en nationell fråga, något som också regeringen har lyft fram i bl.a. faktapromemoria 2010/11:FPM88 Meddelande om idrott och som också kommer till uttryck i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg. omr. 17, s. 47). Regeringen betonar där subsidiaritetsprincipen och vikten av att gemensamma insatser på området har ett tydligt mervärde av att genomföras på unionsnivå. Det finns mot den bakgrunden inte någon anledning att göra ett tillkännagivande till regeringen om att arbeta för att idrottspolitiken ska förbli en nationell angelägenhet. Utskottet anser därför att motion 2014/15:3044 (SD) yrkande 62 inte behöver föranleda något initiativ från riksdagens sida.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde en avvikande mening och ansåg att utskottet borde ha tillstyrkt motion 2014/15:3044 (SD) yrkandena

61–62.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:75 om behandlingen av riksdagens skrivelser.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2014/15:88 om statens stöd till dagspressen.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Företrädare för Utredningen för ett stärkt civilsamhälle särskilde utredaren Dan Ericsson och utredningssekreterarna Maria Graner och Karolina Larfors, informerade om utredningens uppdrag samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) närvarade under denna punkt.

§ 7

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2406-2014/15). Kanslichefen ska inhämta ytterligare information i ärendet.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om utskottets studiebesök vecka 17.

§ 9

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) och den särskilde utredaren Dan Ericsson samt utredningssekreterarna Maria Graner och Karolina Larfors fick närvara under dagens sammanträde vid punkterna 4 och 5.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 5 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:35

– – – §§

1–7

8–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.