Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-05-19

TID

11.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 2

Klimatpolitik m.m. (MJU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:81 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU13 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (V) – – – under punkt – 2 hantering av – – – – – – Kyotoenheter,

- (M,C,FP,KD) – – – ”– – 3 – internationellt – – – – – – klimatarbete,

- (V) – – – – ”– – 4 – nytt globalt klimatmål,
- (SD) (V) – – – – ”– – 5 – bördefördelning i – – – – – – klimatavtal m.m.,
- (V) – – – – ”– – 6 – konsumtionsbaserade – – – – – – utsläpp,

- (V) – – – – ”– – 7 – klimatfinansiering,
- (V) – – – – ”– – 8 – jämställdhetsperspektiv i – – – – – klimatsammanhang,

- (M,C,FP,KD) (SD) (V) – – ”– – 9 – klimatmål för EU,
- (V) – – – – ”– – 10 – EU:s utsläppshandels- – – – – – – system,
- (SD) – – – – ”– – 11 – markanvändning m.m. – – – – – vid utsläppsberäkning,

- (V) – – – – ”– – 12 – nationella klimatmål,
- (M,C) – – – – ”– – 13 – klimatekonomi,
- (SD) – – – – ”– – 14 – den svenska – – – – – – klimatpolitikens effekter,
- (V) – – – – ”– – 16 – koldioxidransonering,
- (V) – – – – ”– – 17 – livsmedelskedjans – – – – – – klimatpåverkan,
- (SD) (V) – – – – ”– – 21 – nationell – – – – – – klimatanpassning,
- (M) (SD) – – – – ”– – 22 – småskalig – – – – – – biogasproduktion,

- (SD) – – – – ”– – 23 – biogasproduktion med – – – – – hjälp av tång m.m.,
- (SD) – – – – ”– – 24 – torv,

- (V) – – – – ”– – 26 – hållbara drivmedel,

- (C) – – – – ”– – 27 – kvotplikt m.m.
- (SD) – – – – ”– – 28 – etanol och biodiesel, –

- (C) – – – – ”– – 29 – luftkvalitet,
- (SD) – – – – ”– – 30 – vindkraftens – – – – – – miljökonsekvenser m.m.,
- (V) – – – – ”– – 31 – prövning av – – – – – – vindkraftsverksamhet. – –

§ 3

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper (MJU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:70.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU14.

§ 4

2015 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 maj 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:35

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Lena Ek (C), vice ordf.

-

-

Ulf Berg (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

-

-

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

X

X

Emma Nohrén (MP)

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.