Protokoll utskottssammanträde 2014/15:35

Skatteutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35

DATUM

2015-06-23

TID

13.00–14.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Skatteverkets verksamhet och organisation

Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om Skatteverkets verksamhet och organisation.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:34.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om att dokumenten KOM(2015) 302 och en bilaga till det delats för kännedom på bordet vid dagens sammanträde.

Vidare informerade kanslichefen om att rapporten 2014/15:RFR15 delats i ledamöternas fack vecka 25.

§ 4

Övriga frågor

Det föreslogs att presidiet diskuterar om och planerar för en offentlig hearing i höst där generaldirektörerna för myndigheterna inom utgiftsområde 3 bjuds in för att diskutera bl.a. beaktande av möjligheter till decentralisering av myndigheternas verksamheter.

Maria Plass (M) rapporterade om konferensen om Agressive Tax Planning and Democtratic Control Role of Parliaments som anordnades av TAXE-utskottet i Europaparlamentet i Bryssel den 17 juni 2015. Deltagare i resan var Sara Karlsson (S), Maria Plass (M), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M) och kanslichef Anna Wallin.

Ordföranden tackade för det här året och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras den 22 september 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:35

§ 1

§ 2–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

Niklas Wykman (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

X

Mats Persson (FP)

Daniel Šestrajčić (V)

Aron Modig (KD)

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

X

X

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.