Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-08-25

TID

09.00-09.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om ordförandeskapets utkast till rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet den 20 augusti 2015 och utkast till rådsslutsater. Tidigare rådsslutsater, antagna i mars 2015, fanns med för kännedom.

Statsrådet redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Maja Sjöstedt

Justeras den 25 augusti 2015


Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1-2

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

Fredrik Malm (FP)

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Magda Rasmusson (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.