Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:36

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-05-21

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarets materielverk (FMV)

Generaldirektör Lena Erixon, chefen Logistik Mats Ström, affärsdirektör Anna Clara Törnvall Wittgren och chefen Underhåll Gripen Peter Axelsson informerade om underhållslösningar för Gripensystemet m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:35.

§ 3

Vårändringsbudget för 2015 (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och en motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:FöU3y.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att Montenegros vice talman Branko Radulovic träffar representanter för utskottet onsdagen den 27 maj 2015 kl. 14.00–14.45 i utskottets sessionssal. Ordförande Allan Widman (FP) och vice ordförande Åsa Lindestam (S) deltar. Övriga ledamöter och suppleanter är välkomna att delta.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 26 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:36

§ 1-3

§ 4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

-

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

O

Dag Klackenberg (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.