Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Kulturutskottets protokoll 2014/15:36

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

Tisdagen den 5 maj 2015

TID

Kl. 11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:35 av den 16 april 2015.

§ 2

Fråga om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § första stycket riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om

– Utkast till rådets slutsatser om att stärka det sektorsövergripande politiska samarbetet för att effektivt hantera socioekonomiska utmaningar för ungdomar (7863/15 JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC 95 SPORT 10 CULT 18)

– Utkast till rådets slutsatser om förstärkning av ungdomsarbete för att garantera sammanhållna samhällen (8407/15 JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158)

– Utkast till rådets slutsatser om kulturell och kreativ samverkan för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social integration (8346/15 CULT 22 DIGIT 22 REGIO 35 IND 62 SOC 262 EDUC 111 SAN 131)

– Rekommendation till rådets beslut om utseende av europeiska kulturhuvudstäder för 2019 i Bulgarien och Italien (8101/15 CULT 19 8488/15 CULT 24).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om att stärka det sektorsövergripande politiska samarbetet för att effektivt hantera socioekonomiska utmaningar för ungdomar (7863/15 JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC 95 SPORT 10 CULT 18).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2623-2014/15) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen har under förhandlingarna gett sitt stöd till ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser vad gäller att stärka det sektorsövergripande samarbetet på ungdomsområdet och delar uppfattningen att genom ett närmare tvärsektoriellt samarbete mellan olika politikområden kan ungdomars behov mötas mer effektivt och samlat.

Regeringen har i förhandlingarna framfört att det är angeläget med ett helhetsperspektiv på ungdomars levnadsvillkor och med sektorsöver-gripande insatser som uppmärksammar ungdomars och ungdomstidens förutsättningar och villkor. Vidare har regeringen framhållit att ett närmare samarbete med andra berörda rådskonstellationer skulle kunna stärka och fördjupa samarbetet på europeisk nivå. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Ordförande konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt, under förutsättning att följande tillägg görs: ”Det är viktigt att ungdomar etablerar sig och kommer in på arbetsmarknaden”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om förstärkning av ungdomsarbete för att garantera sammanhållna samhällen (8407/15 JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL158).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2623-2014/15) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen har under förhandlingarna gett sitt övergripande stöd till ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser på temat ungdomsarbete. Regeringen har i förhandlingarna framfört att ungdomsarbetet organiseras och stöds på olika sätt i olika länder. Denna mångfald bör bevaras och EU-samarbetet ska därför inte innebära någon typ av harmonisering på området. Regeringen har även varit tydlig med att ungdomsarbetet i första hand sker på lokal nivå inom såväl offentlig som ideell verksamhet. I Sverige innebär såväl kommunernas, som ideella organisationers självständighet, att staten varken kan eller bör styra det lokala arbetet i detalj. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Ordförande konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt, under förutsättning att följande tillägg görs: ”Det är av stor vikt att värna det civila samhällets organisationer och ge dem förutsättningar och möjlighet att överleva och utvecklas för att kunna bidra till ett sammanhållet samhälle”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli.


§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, informerade om ungdomsfrågor (riktlinjedebatt 8095/15 JEUN 31 EDUC 107 SOC 243) inför ministerrådsmötet den 18 maj 2015 och besvarade frågor från utskottets ledamöter (dnr 2623-2014/15).

Kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli, närvarande under denna punkt.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om den kulturella och kreativa sektorns samverkan för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social integration (8346/15 CULT 22 DIGIT 22 REGIO 35 IND 62 SOC 262 EDUC 111 SAN 131).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2622-2014/15) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen delar det övergripande budskapet i rådsslutsatserna att de kulturella och kreativa näringarna och dess kulturskapare och kreatörer på olika sätt kan bidra till synergier och mervärden i samarbeten över sektorsgränser och mellan politikområden. Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att understryka den grundläggande principen om kulturens egenvärde och en stark och tydlig kulturpolitik som vilar på denna princip. Regeringens föreslår mot den bakgrunden att Sverige stödjer antagandet av rådslutsatser om den kulturella och kreativa sektorns samverkan med andra samhällssektorer för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social integration.

Ordförande konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli.

§ 7

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om förslag till rådets rekommendation om utnämnande av europeisk kulturhuvudstad för år 2019 i Bulgarien och Italien (8101/15 CULT 19 8488/15 CULT 24).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2622-2014/15).

Regeringens ståndpunkt var att beslutet är en formalitet som regeringen anser att Sverige kan stödja.

Ordförande konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli.

§ 8

Information inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke, Kulturdepartementet, informerade om att frågan om riktlinjedebatt om EU:s framtida audiovisuella politik inom ramen för den digitala inre marknaden – AV-direktivets funktion i relation till den nuvarande geopolitiska situationen (dok. 8115/15) kommer att föredras för konstitutionsutskottet den 7 maj 2015.

Under denna punkt närvarade kanslichef Margareta Hjort och föredragande Christina Ohlén, EU-nämndens kansli.

§ 9

Studieresan till Köpenhamn

Kanslichefen informerade inför utskottets studieresa till Köpenhamn den 7–8 maj 2015.

§ 10

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommande skrivelse (dnr 1947-2014/15).

§ 11

Fråga om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § första stycket riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om utkast till rådets slutsatser om att maximera den roll som idrott på gräsrotsnivå spelar för att utveckla övergripande färdigheter, särskilt bland ungdomar (7875/15 SPORT 11 JEUN 25 EDUC 96 SOC 228 EMPL 136).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottets beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 7 maj 2015.


Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:36

– – – §§

1–4

5–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.