Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Näringsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015–05–28

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:35.

§ 2

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:96 om säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter (NU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:97 om Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 18 justerades.

§ 4

Information från Bolagsverket

Generaldirektör Annika Bränström och chefsjurist Peter Källenfors, Bolagsverket, lämnade information om verksamheten.

§ 5

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av två kroatiska parlamentariker tisdag den 9 juni 2015.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 2 juni 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Maria Weimer (FP)

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jörgen Warborn (M)

O

O

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

O

O

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

X

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Rickard Nordin (C)

O

O

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.