Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Skatteutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-09-08

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny medarbetare

Ordföranden hälsade Helena Winter välkommen som vikarierande föredragande i utskottets kansli.

§ 2

Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

Statssekreterare Charlotte Svensson och departementsråd Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om automatiskt informationsutbyte i fråga om förhandsbesked.

Utskottet beslutade att ha en överläggning i frågan den 22 september 2015 kl. 11.00.

§ 3

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ha en öppen utfrågning om Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens framtida verksamhet och regionala närvaro torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 10.00–12.00 i andrakammarsalen.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 september 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 september 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Bouveng (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Anette Åkesson (M)

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-02-11

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.