Protokoll utskottssammanträde 2014/15:37

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:37

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37

DATUM

2015-05-26

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:36.

§ 2

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att Försvarsmaktens och Livregementets husarers medaljceremoni med anledning av MALI 01 hemkomst, fredagen den 26 juni 2015 har tidigarelagts med 30 minuter (dnr 2629-2014/15).

Kanslichefen informerade vidare om att utskottets sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 har tidigarelagts och börjar kl. 08.30.

§ 4

Rapporter

Ledamoten Hans Wallmark (M) lämnade rapport från ett besök på marinbasen i Karlskrona, där han bl.a. besökt ubåten Gotland.

Ledamoten Paula Holmqvist (S) lämnade rapport från ett besök tillsammans med försvarets frivilligorganisationer på Eskilstuna flygplats.

Ledamoten Jan R Andersson (M) lämnade rapport från ett besök på Gotland, där han bl.a. besökt hemvärnet.

Ordföranden Allan Widman (FP) lämnade rapport från talmannens middag den 24 maj 2015 med en delegation amerikanska kongressledamöter, som han, vice ordföranden och kanslichefen varit på.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:37

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.