Protokoll utskottssammanträde 2014/15:37

Kulturutskottets protokoll 2014/15:37

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37

DATUM

Torsdagen den 7 maj 2015

TID

Kl. 09.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:36 av den 5 maj 2015.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslirådet Anki Frizche, Statsrådsberedningen/EU-kansliet, fick närvara vid dagens sammanträde under de punkter som avsåg överläggning och information i EU-frågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Svenskt Friluftsliv

Företrädare för Svensk Friluftsliv, generalsekreterare Ulf Silvander och vice ordförande Karin Brand, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Magnus Törne (M) och Carl Ceder (KD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om utkast till rådets slutsatser om att maximera den roll som idrott på gräsrotsnivå spelar för att utveckla övergripande färdigheter, särskilt bland ungdomar (Dok. 7875/15 SPORT 11 JEUN 25 EDUC 96 SOC 228 EMPL 136).

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 2631-2014/15) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna. Regeringen har under förhandlingarna ifrågasatt om slutsatserna ryms inom fördragets artikel 165. Regeringen har också verkat för att begränsa slutsatsernas omfattning. Regeringen har i förhandlingarna uppnått att slutsatserna inte blivit alltför långtgående varför bedömningen nu är att dessa bör kunna accepteras.

Ordförande konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli och kanslirådet Anki Frizche, Statsrådsberedningen/EU-kansliet, närvarade under denna punkt.

§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade om idrottsfrågor (Dok. 8096/15, SPORT 14, EDUC 108, JEUN 32 –
dnr 2631-2014/15).

Föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli och kanslirådet Anki Frizche, Statsrådsberedningen/EU-kansliet, närvarade under denna punkt.

§ 6

Litteratur, läsande och språk – KrU9

Utskottet behandlande proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond samt motioner om Litteratur, läsande och språk.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 7

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2601-2014/15).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:37

– – – §§

1–3

4–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

D

D

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

N

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.