Protokoll utskottssammanträde 2014/15:37

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37

DATUM

2015-05-26

TID

10:45–10.55

11.30–11.50

12.10–13.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:36.

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:85 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU13. M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

2015 års ekonomiska vårproposition (UbU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2014/15:UbU5y. M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Vårändringsbudget för 2015 (UbU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2014/15:UbU6y. M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00.

Information om skolavslutningar

Skolverket, Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenska kyrkan informerade om skolavslutningar.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 4 juni 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:37

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Maria Stockhaus (M)

O

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

O

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

O

O

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.