Protokoll utskottssammanträde 2014/15:38

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:38

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38

DATUM

2015-05-28

TID

09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:37.

§ 2

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade inför nästa möte i Rådet transport, telekommunikation och energi (TTE), där bl.a. NIS-direktivet är en informationspunkt.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan.

§ 5

Rapporter

Ledamoten Alexandra Völker (S) lämnade rapport från årligt försvars- och säkerhetsforum för Baltikum, Norden och Polen, som hon och Lotta Olsson (M) varit på i Tallinn den 25–26 maj 2015.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2015 kl. 08.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 4 juni 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:38

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

-

O

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.