Protokoll utskottssammanträde 2014/15:38

Finansutskottets protokoll 2014/15:38

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:38

Datum

2015-04-28

Tid

11:00-11:05

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslöt att bjuda in chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug till utskottets sammanträde den 21 maj för en presentation av kommissionens rekommendationer till Sverige inom ramen för den Europeiska planeringsterminen.

§ 2

Förändrade villkor för affärsverksamhetscheferna (FiU31)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:78.

Finansutskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över följande lagförslag i proposition 2014/15:78.

Förslag till lag om ändring av 33 § i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ (SoU) om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvård

Fråga om yttrande över förslag till utskottsinitiativ från socialutskottet.

Utskottet beslutade att yttra sig till socialutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:36 justerades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 maj kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:38

– – – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

O

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (FP)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande