Protokoll utskottssammanträde 2014/15:38

Kulturutskottets protokoll 2014/15:38

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38

DATUM

Tisdagen den 19 maj 2015

TID

Kl. 11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:37 av den 7 maj 2015.

§ 2

Politik för det civila samhället inklusive bl.a. idrott samt trossamfund – KrU11

Utskottet behandlade proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och motioner från den allmänna motionstiden 2015 om politik för det civila samhället inklusive bl.a. idrott samt trossamfund.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och förslag till utskottsinitiativ

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde och förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet beslutade att avge yttrande till finansutskottet.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 2627-2014/15 och 2650-2014/15).

Skrivelse 2627-2014/15 bordlades för fortsatt behandling.

§ 6

Upphovsrätt

Föredragningspromemoria om upphovsrätt delades på bordet.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 7

Utskottets utrikes resor

Utskottet diskuterade kommande långresor under 2016.

Utskottet beslutade vidare att företa två delegationsresor i vecka 38 2015, dels till Warszawa, dels till Bryssel.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:38

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

N

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande