Protokoll utskottssammanträde 2014/15:39

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:39

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39

DATUM

2015-06-04

TID

08.30-09.00

09.05-09.10

09.20-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information och återrapport från FAC (försvar) av Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråd Johan Lagerlöf, kansliråden Ingrid Ullbors-Hägg och Christina Wilén, departementssekreterare Henric Arnoldsson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunniga Jenny Salaj återrapporterade från FAC (försvar) den 18 maj 2015 samt informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:38.

§ 3

Delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i den 4-6 september 2015 i Luxemburg

Ledamöterna ombads att anmäla delegater till kansliet senast onsdagen den 10 juni.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet tisdagen den 9 juni 2015 är inställt, och att höstens första utskottssammanträde preliminärt blir tisdagen den 13 oktober 2015.

Kanslichefen meddelade att det kommer att hållas ett informellt försvarsministermöte inom ramen för FAC den 2 och 3 september 2015. Kansliet kommer att bevaka dagordningen och informera presidiet.

§ 5

Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FöU11.

SD-, V- och FP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Information av Försvarsmakten

Överbefälhavare Sverker Göranson och överste Niclas T Karlsson informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 juni 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:39

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

O

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.