Protokoll utskottssammanträde 2014/15:39

Kulturutskottets protokoll 2014/15:39

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39

DATUM

Tisdagen den 26 maj 2015

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/15:38 av den 19 maj 2015.

§ 2

Yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2015

Fortsattes behandlingen av proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde och förslag till utskottsinitiativ (jfr prot. 2014/15:38.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Yttrande 2014/15:KrU2y Vårändringsbudget för 2015 justerades.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna samt SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information i filmfrågor

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke m.fl., Kulturdepartementet, informerade om filmfrågor samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 4

Utskottets studieresor

Kanslichefen informerade om studieresorna till Bryssel och Warszawa i vecka 38 2015 (jfr prot. 2014/15:38.7).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att utskottet fått informationsmaterial från Centrum för idrottsforskning.

§ 6

Tack

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) tackade föredragande Ingrid Skogö, kansliet, för mycket gott samarbete i utskottet under alla år och önskade henne lycka till med det nya livet som pensionär. I detta tack instämde övriga ledamöter i utskottet.

Ingrid Skogö tackade ledamöterna för mycket gott samarbete under den gemensamma tiden i utskottet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 2 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2014/15:39

– – – §§

1–3

4–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

D

D

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande