Protokoll utskottssammanträde 2014/15:39

Näringsutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39

DATUM

2015–06–11

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

–

Utskottet justerade protokoll 2014/15:38.

§ 2

Information från Vattenfall AB

Verkställande direktör Magnus Hall lämnade information och svarade på frågor om Vattenfalls bedömningar gällande svensk kärnkraft.

Vid besöket närvarade även chef Public & Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt, Vattenfall AB.

§ 3

Nordisk balansavräkning (2015/16:NU5)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:112 om nordisk balansavräkning och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Anmälan av inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

§ 5

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 6

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 7

Bemyndigande att justera protokollet

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 27 augusti 2015 kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdag den 24 september 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 17 juni 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:39

§ 1

§ 2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

O

Lise Nordin (MP)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

O

Anna Wallén (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Maria Weimer (FP)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

O

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

O

O

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

O

O

O

Håkan Svenneling (V)

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


NÄRINGSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2014/15:39

Inkomna skrivelser till utskottet

Dnr

Avsändare/Ämne

Utsända inför sammanträdet

NU-2826-2014/15

Marie Ehrling, TeliaSonera: Inbjudan till möte.