Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:40

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

2015-06-11

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om utredningen Gränser i havet (SOU 2015:10)

Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson och sekreterare, ambassadör Helena Ödmark informerade om utredningen Gränser i havet (SOU:2015:10).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Riksrevisionen om granskningsrapporten Regeringens styrning av SOS Alarm – viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11)

Riksrevisor Claes Norgren, avdelningschef Lena Björck, projektledare Gunilla Lundqvist, medarbetare Gustav Hansson och programansvarige Dimitrios Ioannidis från Riksrevisionen informerade om granskningsrapporten Regeringens styrning av SOS Alarm – viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:39.

§ 4

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till utskottets presidium för tiden fram till utskottets sammanträde tisdagen den 13 oktober 2015 delegera rätten att besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § riksdagsordningen.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att i enlighet med den tidigare beslutade fördelningsnyckeln tre ledamöter från S, två ledamöter från M och en ledamot från SD anmält sig som delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 4–6 september 2015 i Luxemburg.

Kanslichefen påminde om att ett utskott från Natos parlamentariska församling kommer att besöka Sverige den 24–25 september 2015 och att försvarsutskottet då kommer att få en inbjudan för att träffa delegationen.

Kanslichefen meddelade att Försvarets materielverk (FMV) avser att bjuda in utskottet till ett besök på Vidselbasen i Norrbotten under vårvintern 2016.

Kanslichefen meddelade vidare att det nya finska försvarsutskottet önskar komma till riksdagen för att träffa det svenska försvarsutskottet. Utskottet välkomnade initiativet och instruerade kansliet att planera för ett möte efter sommaruppehållet.

§ 7

Rapporter

Ledamoten Paula Holmqvist (S) lämnade rapport från ett besök på Skaraborgs regemente P 4 i Skövde.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras måndagen den 15 juni 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:40

§ 1-2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

-

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.