Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Kulturutskottets protokoll 2014/15:40

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

Tisdagen den 2 juni 2015

TID

Kl. 11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:39 av den 26 maj 2015.

§ 2

Litteratur, läsande och språk – KrU9

Fortsattes behandling av proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om Litteratur, läsande och språk (jfr prot. 2015/15:37.6).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund – KrU11

Fortsattes behandling av proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om Litteratur, läsande och språk
(jfr prot. 2015/15:38.2).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att samla in pengar för att använda dessa vid uppvaktningar och avtackningar i utskottet.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 4 juni 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2014/15:40

– – – §§

1

2

3–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

N

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

N

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

N

N

Lohman, Eva (M)

D

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.