Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

2015-06-23

TID

11.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Nya suppleanter

Ordföranden hälsade Emma Wallrup (V) och Larry Söder (KD) välkomna till sitt första sammanträde som suppleanter i utskottet.

§ 2

Överläggning

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om:

Övergripande instruktion från regeringen om GMO som hanteras på EU-nivå.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.8.4.-2900-2014/15).

Förslag till svensk ståndpunkt:

GMO produkter måste alltid vara lika säkra som sina konventionella motsvarigheter. Regeringen bedömer varje GMO för sig och från fall till fall beroende på vilka egenskaper som organismen har. De ställningstaganden som sker ska grundas på vetenskap. De vetenskapliga bedömningarna tar hänsyn till risker för människors och djurs hälsa och miljön jämlikt försiktighetsprincipen. Odling eller användning av GMO i Sverige får inte leda till en negativ påverkan på biologisk mångfald. Ökad bekämpningsmedelsanvändning på grund av odling av GMO ska så långt det är möjligt undvikas. Det är viktigt att GMO-produkter även fortsatt är tydligt märkta. Märkningen möjliggör för konsumenter och lantbrukare att göra medvetna val mellan konventionella, ekologiska och genetiskt modifierade produkter. Regeringen fäster stor vikt vid ett konkurrenskraftigt, resurseffektivt och miljövänligt lantbruk, med starkt konsumentförtroende som bidrar till arbetstillfällen i hela landet. Regeringen anser att det är viktigt att främja möjligheter för både småskalig och storskalig odling i hela landet och vill verka för forskning, utveckling och innovation som möjliggör det. Regeringen anser att det är viktigt att hela GMO-processen är transparant och bevakar att transparensen är så stor som sekretessreglerna medger. Regeringen fäster också stor vikt vid ett öppet regelbaserat världshandelssystem där våra WTO-förpliktelser respekteras samt för en enhetlig och fungerande inre marknad.

Regeringen har att förhålla sig till både det EU-gemensamma och det nationella regelverket i frågan och kommer att utgå från den vetenskapliga bedömningen som görs av EFSA, den europeiska granskningsinstansen, samt yttranden från våra svenska GMO-myndigheter och den analys som de gör jämlikt de krav som ställs upp i direktiv 2001/18. Efter detta gör regeringen en sammanvägd bedömning.

Sammanfattningsvis betyder detta att förutsatt att EFSA och de svenska myndigheterna gör bedömningen att användning av dessa GMO som livsmedel eller foder är lika säkra som sina konventionella motsvarigheter föreslås Sverige rösta ja till godkännande av dessa produkter. För GMO:er där odlingen medför miljö- och hälsorisker, exempelvis användning av bekämpningsmedlet glufosinatammonium eller användning av extra höga halter av bekämpningsmedel, röstar Sverige nej om ansökan gäller odling. Om ansökan gäller användning röstar Sverige ja men meddelar sin ståndpunkt i röstförklaringar på liknande sätt som även tidigare gjorts för produkter som tål ämnet glufosinatammonium.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

EU har världens strängaste lagstiftning kring genetiskt modifierade organismer, GMO. Lagstiftningen ska garantera att endast säkra genetiskt modifierade livsmedel ges marknadstillträde och innan livsmedel godkänns genomför den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, en noggrann prövning och riskbedömning. 

 

Tidigare har Sverige alltid röstat ja till att godkänna en GMO om EFSA och de svenska myndigheterna har bedömt produkten som säker. Den nya regeringen har dessvärre brutit mot den svenska traditionen att följa den vetenskapliga rådgivningen. Vid upprepade tillfällen har Sverige i den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, sektionen för genetiskt modifierade organismer, lagt ner sin röst. Det är allvarligt att regeringen har avsagt Sverige inflytande. Sverige ska inte vara tyst. Sverige ska vara en röst för vetenskapligt grundat beslutsfattande.

Det är välkommet att regeringen har enats om en övergripande ståndpunkt även om det är anmärkningsvärt att det dröjt tills nu. Vidare är regeringens förslag till ståndpunkt inte klar när det gäller om det är vetenskap eller politiska avvägningar som ska styra.

Regeringen skriver att man ”kommer utgå från den vetenskapliga bedömningen” men man skriver samtidigt att man efter detta kommer göra en ”sammanvägd bedömning”. Vad detta innebär är oklart. Det är olyckligt om regeringen öppnar upp för allmänt tyckande. 

 

När ansökningar om att godkänna en GMO prövas är det själva produkten eller grödan som prövas. Hur t.ex. en gröda sedan produceras regleras av annan lagstiftning. Det är alltså fel av regeringen att grunda beslut om GMO:er på antaganden om att odlingen t.ex. kommer innebära en hög användning av bekämpningsmedel. Sådana farhågor kan dock anmälas i en röstförklaring och det är viktigt att Sverige fortsatt verkar för att bland annat skärpa EU:s gemensamma kemikaliepolitik, REACH. 

 

Den svenska positionen borde vara lika enkel som självklar – att följa den vetenskapliga rådgivningen. Sverige ska rösta ja till att godkänna en GMO om EFSA och de svenska myndigheterna bedömer produkterna som lika säkra som sina konventionella motsvarigheter. Detta anser vi ska vara den svenska ståndpunkten.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vänsterpartiet har en kritisk hållning till GMO utifrån försiktighetsprincipen. Sverige borde välkomna förslagen som möjliggör för medlemsländerna att själva begränsa och förbjuda GMO. Det här borde ses som ett viktigt demokratiskt steg framåt. Sverige borde ta ställning från fall till fall, men kunna säga nej till GMO även där EFSA gjort en positiv bedömning. Sverige och andra medlemsländer borde alltid kunna göra egna bedömningar om hur man ska ställa sig till GMO där fler aspekter än EFSAs ska kunna beaktas.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:39.

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Erbjudande att träffa generaldirektören för Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO

Kanslichefen meddelade att regeringskansliet erbjuder utskottet att träffa generaldirektören för FAO den 31 augusti 2015.

Utskottet beslutade att tacka nej till detta erbjudande med hänsyn till sommaruppehållet.

§ 7

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 24 augusti 2015 kl. 13.00.

§ 9

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar.

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under året.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:40

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf

X

Ulf Berg (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

-

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

-

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (FP)

X

Jens Holm (V)

-

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

-

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

-

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Kristina Nilsson (S)

Vakant

Emma Nohrén (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

X

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-06-23

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:40

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 9 – 17 juni 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 310

Kommissionens yttrande enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt om förslaget till vid första behandlingen av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor [förslag om indirekt ändrad markanvändning]

KOM(2015) 297

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 av den 9 juli 2008 om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 788/96

KOM(2015) 307

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 4-5/2015

KOM(2015) 284

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövande av de befogenheter att anta delegerade akter som ges till kommissionen enligt direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

KOM(2015) 288

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Tredje rapporten om genomförandet av de nationella strategiska planerna och gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013)

K-dokument

K(2015) 3773

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om det europeiska medborgarinitiativet "Stop Vivisection"

K(2015) 3772

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.6.2015 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

K(2015) 3790

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.6.2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Kanada i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med högpatogen aviär influensa

K(2015) 3892

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.6.2015 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Antagna dokument

MJU

Dokument antagna av Europaparlamentet 18-21 maj 2015

Övrigt

9781/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants - Preparation for the informal trilogue

9930/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Delegations contributions to the policy debate (DE and SK)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.