Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Trafikutskottets protokoll 2014/15:40

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

2015-06-02

TID

Kl. 11.00 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet (marknadsöppning)

Utskottet fann att det i dagsläget inte förelåg skäl att genomföra den tidigare begärda överläggningen om fjärde järnvägspaketet.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Statsrådet Anna Johansson informerade inför transportrådsmötet den 11 juni 2015.

§ 3

Kommissionens strategi för en inre digital marknad

Utskottet överlade med statssekreterare Conny Wahlström, Näringsdepartementet, med anledning av kommissionens meddelande om en strategi för en inre digital marknad i Europa KOM(2015) 192.

Underlaget för överläggningen utgjordes av Näringsdepartementets promemoria dnr 2825-2014/15.

Näringsdepartementet meddelade att en av regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 är främjandet av en innovativ och digital inre marknad. Regeringen föreslår därför att Sverige ska välkomna kommissionens meddelande. Regeringen kan ställa sig bakom de tre föreslagna huvudinriktningarna för att förverkliga en europeisk digital inre marknad och delar KOM:s bedömning att en inre marknad som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra till Europas tillväxt och konkurrenskraft. Regeringen anser att strategins breda ansats stämmer väl överens med svenska övergripande prioriteringar. Regeringen avser dock fortsatt verka för mer konkreta förslag när det gäller en anpassning av regelverken till digitalisering (införande av hänsyn till den digitala dimensionen som del av kommissionens konsekvensutredningar) och främjandet av digital delaktighet.

För samtliga åtgärder ska ett tydligt europeiskt mervärde kunna påvisas och restriktivitet bör gälla i fråga om införandet av övervaknings- eller uppföljningsmekanismer såväl på EU- som nationell nivå. Detta i syfte att inte öka vare sig offentliga eller privata administrationskostnader mer än absolut nödvändigt.

Regeringen föreslår vidare att Sverige välkomnar att KOM presenterar förslag på åtgärder för att stimulera den gränsöverskridande e-handeln i Europa och att strategin belyser vikten av fria, gränsöverskridande dataflöden. Regeringen kan betona att de flesta företag, oavsett sektor, är beroende av fria, gränsöverskridande dataflöden för sin verksamhet idag.

Sverige välkomnar översynen av ramverket för elektroniska kommunikationer som är nödvändig mot bakgrund av den snabba utvecklingen på området sedan början av förra decenniet då grunderna för det nuvarande ramverket slogs fast. Sverige välkomnar också att översynen av regelverket föregås av bred konsultation och genomgripande konsekvensutredning för evidensbaserade förslag och ett framtidssäkert regelverk.

Sverige välkomnar att utvärderingen av kommissionens meddelande En färdplan för fullbordandet av den inre marknaden för paketleveranser sker enligt plan så att det finns möjlighet att ta hänsyn till resultatet av ”E-handelsinitiativet” innan ytterligare åtgärder föreslås. Med en ökad gränsöverskridande e-handel kan det också förväntas att det sker en naturlig utveckling mot fallande priser på leveranser. Denna självreglering är att föredra framför eventuella försök att reglera pris, utbud, efterfrågan osv.

EU bör främja utvecklingen av det digitala samhället genom satsningar på interoperabla e-lösningar inom e-förvaltning. Användbarhet och tillgänglighet ska vara en utgångspunkt för alla e-lösningar.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för de ståndpunkter som regeringen redovisat.

V anmälde följande avvikande mening: Jag är orolig för att kommissionen inkluderar förslag som ligger långt från ambitionsnivån om en digital inre marknad. EU och kommissionen behöver vara tydligare med vad deras förslag innebär och vilka konsekvenser de får.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Conny Wahlström informerade inför telerådsmötet den 12 juni 2015.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:39.

§ 6

Utskottsresa till Bryssel

Utskottet beslutade att genomföra en resa till Bryssel i juni 2015. Syftet med resan fastställdes enligt följande.

Mot bakgrund av att EU-frågorna väger tungt inom trafikutskottets beredningsområde finner utskottet det lämpligt att besöka Bryssel för att få närmare information dels om arbetsformerna i relevanta EU-institutioner, dels om aktuella sakfrågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet önskar ta del av det pågående arbete inom rådet liksom i Europaparlamentet (TRAN-utskottet). Utskottet avser även att träffa företrädare för kommissionen för att bl.a. få närmare information om den nyligen antagna investeringsplanen för Europa (den s.k. Junkerplanen) och dess implikationer inom infrastrukturområdet. Utskottet önskar likaså få diskutera frågor avseende det i höstas antagna direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och dess genomförande.

§ 7

Delegationsresa till Kina

Utskottet beslutade att med delegation genomföra en resa till Kina i september 2015. Syftet med resan fastställdes enligt följande.

Delegationen avser att besöka för svensk del särskilt relevanta områden i Kina för att framför allt studera höghastighetståg, infrastruktur för elfordon, fordonsindustri, hamnverksamhet, sjöfart och flygplatsverksamhet. En utgångspunkt för denna resa är att det i Kina sker en kraftig utveckling inom transportområdet och en utbyggnad av olika delar av infrastrukturen som är intressant att ta del av relaterat till trafikutskottets beredningsområde. Ur detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att diskutera transport-, kommunikations-, och planeringsfrågor med svenska och kinesiska företrädare inom transportbranschen samt officiella myndigheter för att ta del av de erfarenheter och den utveckling som sker inom de områden som ska studera.

§ 8

Delegationsresa till Japan

Utskottet beslutade att med delegation genomföra en resa till Japan i oktober 2015. Syftet med resan fastställdes enligt följande.

Utskottet avser att med en delegation besöka Japan för att bl.a. studera höghastighetståg, it, fordonsindustri, sjöfart, flygplatsinfrastruktur m.m. En utgångspunkt för denna resa är att Japan i ett internationellt perspektiv ligger i framkant när det gäller flera delar av Trafikutskottets beredningsområde. Ur detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att diskutera transport-, kommunikations- och planeringsfrågor med japanska företrädare och att delegationens ledamöter ges en bild av den politiska beslutsprocessen inom de områden som ska studeras. Vidare är det en förutsättning att de områden som studeras är relevanta för svensk del.

§ 9

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet sammanträffade med företrädare för Sveriges MotorCyklister (SMC), Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF) och Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 juni 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anja Kalkitsas

Justeras

2015-06-09

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2014/15:40

§ 1-2

§ 3

§ 4-10

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

O

X

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Said Abdu (FP)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Nina Kain (SD)

Lars Tysklind (FP)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Jakop Dalunde (MP)

Roger Haddad (FP)

Fredrik Malm (FP)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.