Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Kulturutskottets protokoll 2014/15:41

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

Torsdagen den 4 juni 2015

TID

Kl. 9.30–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:40 av den 2 juni 2015.

§ 2

Litteratur, läsande och språk – KrU9

Fortsattes behandling av proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om Litteratur, läsande och språk (jfr prot. 2014/15:37.6 och 2014/15:40.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU9 justerades.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund – KrU11

Fortsattes behandling av proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund (jfr prot. 2014/15:38.2 och 2014/15:40.3).


Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU11 justerades.

M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2806-2014/15).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 11 juni 2015 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2014/15:41

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.