Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

2015-08-24

TID

13.00–14.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, får närvara under punkten 2.

§ 2

Information om avslutat lettiskt och nytt luxemburgskt ordförandeskap

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information om det avslutade lettiska och det nya luxemburgska ordförandeskapet.

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade också information om krisen inom den svenska mjölkproduktionen.

§ 3

Begränsning av mangan i dieselbränslen (MJU3)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:113.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Arbetslunch med presidenten från Marshallöarna

Utskottet beslutade på en förfrågan från RIK att Gunilla Nordgren (M) representerar utskottet vid en arbetslunch med presidenten från Marshallöarna den 27 augusti 2015.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 8 september 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 september 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:41

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

-

Maria Strömkvist (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

-

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

-

-

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

-

-

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Vakant

Emma Nohrén (MP)

-

-

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-08-24

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:41

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 18 juni – 19 augusti 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 217

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt i fråga om beslut nr 1/2015 som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter om ändring av tilläggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 och 11 till bilaga 11

KOM(2015) 294

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning)

KOM(2015) 334

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet (direktivet om bränslekvalitet)

KOM(2015) 346

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det protokoll som paraferades den 20 mars 2015 om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

KOM(2015) 347

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av det protokoll som paraferades den 20 mars 2015 om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

KOM(2015) 349

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för perioderna 1995/1996–2001/2002 (enligt artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

KOM(2015) 354

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av en förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

KOM(2015) 371

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 6-7/2015

KOM(2015) 380

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten vad gäller varor som omfattas av kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

K-dokument

K(2015) 4076

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.6.2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

K(2015) 4183

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.6.2015 om ändring av bilaga I till besluten 92/260/EEG och 93/195/EEG vad gäller posterna för Israel, Libyen och Syrien, bilaga II till beslut 93/196/EEG vad gäller posten för Israel, bilaga I till beslut 93/197/EEG vad gäller posterna för Israel och Syrien samt bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posterna för Brasilien, Israel, Libyen och Syrien

K(2015) 4187

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.6.2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod

K(2015) 4361

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

Klicka på länken för fullständig information om dokumentet:

K(2015) 4437

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 1.7.2015 om ändring av beslut 2002/994/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina

K(2015) 4465

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.6.2015 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts avutbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2015

K(2015) 4479

Yttrande enligt artikel 8.2 i direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 Anmälan 2015/188/S Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

K(2015) 4528

Programplanering 2014–2020 – Synpunkter på Europeiska havs- och fiskerifonden – Operativt program för Sverige

K(2015) 4540

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.7.2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006

K(2015) 4562

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.7.2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

K(2015) 4676

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 13.7.2015 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet efter 2012

K(2015) 4722

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 13.7.2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik

K(2015) 4749

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.7.2015 om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av det administrativa distriktet Gordonia i Sydafrika som fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus)

K(2015) 4838

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.7.2015 om erkännande av Bosnien och Hercegovina som fritt från Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al.

K(2015) 5037

RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 Text av betydelse för EES (Europeiska unionens officiella tidning L 294 av den 10 oktober 2014)

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=21305

K(2015) 5137

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.7.2015 om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller sjukdomsfri status för hela Kroatiens territorium i fråga om koiherpesvirus (KHV)

K(2015) 5252

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.7.2015 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

K(2015) 5265

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2015

K(2015) 5290

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.8.2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Sydafrika i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med högpatogen aviär influensa

K(2015) 5316

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/569 av den 7 april 2015 om ändringar av bilagorna till genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller likvärdigheten mellan officiellt tuberkulosfria nötkreatursbesättningar i medlemsstaterna och i Nya Zeeland samt uppgifterna i förlagan till djurhälsointyg om mängden sperma (Europeiska unionens officiella tidning L 93 av den 9 april 2015)

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=21299

K(2015) 5341

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.8.2015 om ändring av bilagorna XI, XII och XV till rådets direktiv 2003/85/EG vad gällerförteckningen över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus och de minimikrav på normer för biosäkerhet som gäller för dessa

K(2015) 5378

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 29.7.2015 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland och Lettland

K(2015) 5379

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.8.2015 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Tjeckien, Frankrike,Cypern, Liechtenstein och Schweiz

K(2015) 5502

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.8.2015 om fastställande av schablonbelopp för finansiering av materiella transaktioner i samband med offentlig lagring av jordbruksprodukter för räkenskapsåret 2016

K(2015) 5715

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.8.2015 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Litauen

Antagna dokument

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0217+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0221+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0222+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV

Fakta-PM

2014/15:FMP38

Rapport om tillståndet i naturen

Rådsrapporter

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 15 juni i Luxemburg

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 16 juni 2015 i Luxemburg

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 13 juli 2015

Rapport från informellt miljöministermöte i Luxemburg 22-23 juli 2015

Övrigt

8806/15

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) - Antagen av rådet den 13 juli 2015

8806/15 ADD

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) – Utkast till rådets motivering – Antagen av rådet den 13 juli 2015

9930/15 ADD1

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Delegations contributions to the policy debate (Austria)

10102/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants - Preparation for the informal trilogue

10280/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants - Analysis of the final compromise text with a view to agreement

10383/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Presidency compromise text

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.