Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Trafikutskottets protokoll 2014/15:41

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

2015-06-09

TID

Kl. 11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:40.

§ 2

Information om studieresan till Bryssel

Utskottet fick information om program och praktikalia inför den stundande Brysselresan.

§ 3

Bemyndiganden

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i förekommande fall fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över inkomna subsidiaritetsärenden under sommaren.

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om deltagande vid ett eventuellt interparlamentariskt utskottsmöte om transportfrågor under hösten.

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Tack till utskottets ledamöter och personal

Ordföranden framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under våren 2015. Hon önskade alla trevlig sommar.

Vice ordföranden uttalade sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordföranden lett utskottets arbete och önskade henne trevlig sommar.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 augusti 2015 kl. 10.00.
Vid protokollet

Anja Kalkitsas

Justeras

2015-06-09

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2014/15:41

§ 1-5

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

Said Abdu (FP)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Nina Kain (SD)

O

Lars Tysklind (FP)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Jakop Dalunde (MP)

Roger Haddad (FP)

Fredrik Malm (FP)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.