Protokoll utskottssammanträde 2014/15:42

Kulturutskottets protokoll 2014/15:42

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:42

DATUM

Torsdagen den 11 juni 2015

TID

Kl. 09.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015.

§ 2

Resefrågor

Information lämnades om utskottets kommande utrikesresor.

§ 3

Reserapport

Reserapporten från kulturutskottets studieresa den 7–8 maj 2015 till Köpenhamn anmäldes.

§ 4

Upphovsrätt

Kanslichefen informerade i frågor om upphovsrätt och digitalisering.

§ 5

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2015, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2850-2014/15).

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om två tidigare bordlagda skrivelser
(dnr 2627-2014/15, prot. 2014/15:38.5 och dnr 2406-2014/15, prot. 2014/15:35.7).

§ 9

Tack

Ordförande Per Bill (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för gott samarbete under detta riksmöte och önskade alla en skön och trevlig sommar.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt och övriga ledamöters tack till ordförande Per Bill (M) samt till utskottets kanslipersonal för gott samarbete under detta riksmöte och önskade alla en skön och trevlig sommar.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 september 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2014/15:42

– – – §§

1

2–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande