Protokoll utskottssammanträde 2014/15:43

Finansutskottets protokoll 2014/15:43

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:43

Datum

2015-05-28

Tid

11:00-11:15

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 2 juni.

§ 2

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU24

§ 3

Ny översyn av utskottets utvärderingar av penningpolitiken

Utskottet beslutade att:

Genomföra en översyn av förutsättningarna och formerna för riksdagens och utskottets granskningar och utvärderingar av den svenska penningpolitiken.

Tillsätta en grupp av ledamöter som tillsammans med kansliet tar fram underlag och förslag om granskningen till utskottet. Gruppen ska lämna en första rapport till utskottet senast i slutet av 2015.

§ 4

Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:78 och Lagrådets yttrande.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU31

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:100, motioner, samt yttranden från andra utskott.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2015 (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:99, motioner, samt yttranden från andra utskott.

Ärendet bordlades.

§ 7

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2014/15:41 och 42

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 4 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:43

– – – –

§1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande