Protokoll utskottssammanträde 2014/15:44

Finansutskottets protokoll 2014/15:44

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:44

Datum

2015-06-04

Tid

10:30-10:38

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde ny granskningsrapport från Riksrevisionen om årsredovisningen för staten 2014 (RiR 2015:9).

§ 2

Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:115.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU19.

§ 3

Utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster (FiU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna M, C, FP och KD.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en gemensam reservation.

Reservationstid sattes till 4 juni kl. 13.00.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU32.

§ 4

Årsredovisning för staten 2014 (FiU28)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:101.

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor

Ledamot Jörgen Andersson (M) redovisade från konferensen OECD forum den 2-3 juni i Paris.

Ledamot Jörgen Hellman (S) föreslog att utskottet skulle undersöka möjligheterna till två utskottsresor under hösten.

En till Frankfurt-Luxemburg för att besöka centrala EU-institutioner som ECB och Revisionsrätten, och en till Madrid-Lissabon för att få information om den ekonomiska situationen i Spanien och Portugal.

§ 6

Justering av protokoll

Protokoll 2014/15:42 och 2014/15:43 justerades.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 juni kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:44

– – – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.