Protokoll utskottssammanträde 2014/15:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:44

DATUM

2015-05-28

TID

09.00–09.16

09.41–09.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin (FP) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:43.

§ 3

Besök

Kanslichefen anmälde att besöket av regeringstjänstemän från Kazakstan äger rum tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30.

Ledamoten Jonas Gunnarsson (S) och Hans Ekström (S) avser delta vid besöket.

§ 4

Presentation

Kanslichefen anmälde att torsdagen den 4 juni håller Riksdags-biblioteket en presentation om lagkommentarer i elektronisk form för utskottet.

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:75 och redogörelse 2014/15:RS5.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU13)

Utskottet behandlade redogörelserna 2014/15:NL1, 2014/15:RAR1, 2014/15:RAN1, 2014/15:VPN1, 2014/15:SN1, 2014/15:ÖN1 och 2014/15:PN1 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:100 förslagspunkterna 3–5.

Ärendet bordlades.

§ 8

Övriga frågor

Ledamot Jonas Millard (SD) ställde en fråga om närvaro under ett sammanträde.

Utskottet beslutade att uppdra åt presidiet att återkomma med förslag i frågan vid ett senare tillfälle.

Vid protokollet

Justerat 2015-06-02

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:44

§ 1-2

§ 3-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande