Protokoll utskottssammanträde 2014/15:45

Finansutskottets protokoll 2014/15:45

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:45

Datum

2015-06-09

Tid

11.00-12.20

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning om EU:s årsbudget 2016

Överläggningar hölls med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudgetprocess för 2016 och om EU-kommissionens budgetförslag

SEC (2015)24.

Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM och faktaPM 2013/14:FPM34 från Finansdepartementet, samt Max Elgers presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

Med anledning av regeringens förslag om ett bemyndigande i vårändringsbudgeten för 2015 så informerade Max Elger också utskottet om fullföljandet av att anskaffa artillerisystemet Archer.

Utskottet ajournerade sig kl. 11.15-11.30

§ 2

Överläggning om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

Överläggningar hölls med statssekreterare Karolina Ekholm om EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska investeringsfonden (Efsi) KOM(2015) 10 och kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa KOM(2014) 903.

Underlag för överläggningen utgjordes av ett PM från Finansdepartementet och Karolina Ekholms presentation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

§ 3

Information om aktuella EU-ärenden

Statssekreterare Karolina Ekholm informerade om följande aktuella frågor:

- Grekland, ekonomiskt läge

- Ukraina, lägesuppdatering

- Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB)

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdag den 11 juni kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:45

– – –

§1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

-

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.