Protokoll utskottssammanträde 2014/15:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:45

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:45

DATUM

2015-06-02

TID

11.41–11.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin (FP) till fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:44.

§ 3

Hänvisning av ärende

Biträdande kanslichefen anmälde att till utskottet hänvisas idag proposition 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kulturdepartementet för information om kommissionens rapport om tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och årsrapporten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

§ 6

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:75 och redogörelse 2014/15:RS5.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:KU21.

§ 7

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU13)

Utskottet behandlade redogörelserna 2014/15:NL1, 2014/15:RAR1, 2014/15:RAN1, 2014/15:VPN1, 2014/15:SN1, 2014/15:ÖN1 och 2014/15:PN1 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:KU13.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 8

Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:100 förslagspunkterna 3–5.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:KU17.

Vid protokollet

Justerat 2015-06-04

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:45

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (FP)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande