Protokoll utskottssammanträde 2014/15:46

Finansutskottets protokoll 2014/15:46

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:46

Datum

2015-06-11

Tid

10:30-10:40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen anmälde följande:

Studieresor

-Förslag till upplägg och tidpunkt för resa till Afrika.

-Förslag till tidpunkt för resa till Frankfurt-Luxemburg och Lissabon-Madrid.

-Förslag till tidpunkt för resa till USA.

Kansliet återkommer nästa vecka med besked och intresseanmälningar för samtliga resor.

Besök

-Förfrågan om besök från Montenegros finans- och skatteutskott 1 dagsbesök mellan 15-30 oktober.

Utskottet beslutade ställa in sammanträdet 16 juni.

§ 2

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från sammanträdena 9 och 11 juni.

§ 3

Bemyndigande att begära in yttrande i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till sammanträdet 17 september.

§ 4

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:100.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Tid för inlämning av reservationer sattes till kl. 16.00 samma dag.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU20.

§ 5

Vårändringsbudget för 2015 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:99.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en gemensam reservation.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

Tid för inlämning av reservationer sattes till kl. 16.00 samma dag.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU21.

§ 6

Årsredovisning för staten 2014 (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:101.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU28.

§ 7

Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:44 justerades.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 september kl. 10.30

§ 9

Avslutning

Ordförande tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott samarbete under terminen och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:46

– – – –

§ 1-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

O

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.