Protokoll utskottssammanträde 2014/15:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:47

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:47

DATUM

2015-06-09

TID

11.00–12.39

12.51–12.58

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven E.Å. till ledamot Patrik Reslow (M) fick närvara vid dagens sammanträde.

Vidare medgav utskottet att kanslichef Margareta Hjort från EU-nämndens kansli och EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen samt kanslichef Thomas Lindstam och utskottshandläggare Tommy Forsell från justitieutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Information

Statssekreterare Ann Linde m.fl. vid Justitiedepartementet informerade utskottet om grundlagsaspekter i ärendet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

§ 3

Information

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerade utskottet om kommissionens rapport om tillämpningen 2014 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och årsrapporten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:46.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 2744-2014/15.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

§ 7

Konstitutionsutskottets hearing

Föredragande anmälde rapporten 2014/15:RFR12 Konstitutionsutskottets hearing om journalisters och medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 8

Hearing i Europaparlamentet

Kanslichefen anmälde en inbjudan till en hearing anordnad av PETI-utskottet i Europaparlamentet den 23 juni 2015.

Utskottet beslutade att Emanuel Öz (S) deltar vid mötet.

§ 9

Konferens

Kanslichefen anmälde en inbjudan till en konferens i Maputo, Moçambique i 14–15 oktober 2015.

Utskottet beslutade att Mathias Sundin (FP) deltar vid konferensen.

§ 10

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

Föredragande anmälde ytterligare en EU-handling om rapport om valet till Europaparlamentet 2014, KOM(2015) 206.

§ 11

EU-resa

Biträdande kanslichefen anmälde reserapporten för Brysselresan.

Utskottet beslutade att lägga reserapporten till handlingarna.

§ 12

Inrikes studieresa

Utskottet beslutade att besöka Göteborg den 28–29 september 2015.

Utskottet uppdrog åt presidiet att planera resan och ta fram program.


§ 13

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket i riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämningen av subsidiaritetsprincipen i lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

§ 14

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 15

Beslut om sammanträde

Utskottet beslutade att sammanträda torsdagen den 17 september och torsdagen den 24 september 2015.

§ 16

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 24 september 2015 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

§ 17

Närvaro under ett sammanträde

Utskottet beslutade att uppdra till presidiet att i höst återkomma med förslag i frågan om närvaro under ett sammanträde.

§ 18

Tack

Ordföranden tackade Kalina Lindahl, som återgår till sin ordinarie tjänst vid riksdagens utredningstjänst, för tiden som vikarierande föredragande i konstitutionsutskottet.

Ordföranden tackade också ledamöterna för gott samarbete.

Ledamot Jonas Gunnarsson (S) uttalade ett tack till ordföranden.

Vid protokollet

Justerat 2015-06-15

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:47

§ 1-2

§ 3-10

§11-13

§14-18

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande