Protokoll utskottssammanträde 2014/15:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4

DATUM

2014-12-11

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:3.

§ 2

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:14.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UFöU1.

§ 3

Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:13 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:UFöU2.

SD- och V-ledamöterna anmälde en reservation. SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Pressmeddelande

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att utarbeta ett pressmeddelande för ärendena.

§ 5

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 18 december 2014

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:4

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (FP), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Björn Söder (SD)

-

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

O

O

Lena Asplund (M)

O

O

Kent Härstedt (S)

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Pyry Niemi (S)

O

O

Julia Kronlid (SD)

Jan R Andersson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

Göran Pettersson (M)

O

O

Jasenko Omanovic (S)

Roger Richtoff (SD)

Maria Weimer (FP)

Stig Henriksson (V)

O

O

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande