Protokoll utskottssammanträde 2014/15:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6

DATUM

2015-04-16

TID

14.00–14.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:5.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om inkommen kompletterande information om Internationella brottmålsdomstolen (ICC) med anledning av ställd fråga vid föredragningen den 14 april om svenskt deltagande i utbildningsinsats i norra Irak.

§ 3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats
i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:68 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 14.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 23 april 2015

Karin Enström (M)


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:6

§ 1

§ 2

§ 3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Åsa Lindestam (S) vice ordf.

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Allan Widman (FP)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

O

O

O

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Paula Holmquist (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

O

O

O

Pyry Niemi (S)

O

O

O

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

O

O

Roger Richtoff (SD)

O

O

O

Tina Acketoft (FP)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

X

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

X

X

X

X

X