Protokoll utskottssammanträde 2014/15:7

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7

DATUM

2014-11-18

TID

11.00- 11.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information från Konjunkturinstitutet (KI)

Prognoschefen Jesper Hansson och enhetschefen Åsa Olli Segendorf informerade om konjunkturläget och Lönebildningsrapporten 2014.

§ 2

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och
motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 14 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 november 2014
kl. 10.00.

Justeras den 20 november 2014

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-11-04)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:7

§ 1- 5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Ulf Kristersson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Roger Haddad (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

O

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande