Protokoll utskottssammanträde 2014/15:7

Justitieutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7

DATUM

2014-11-20

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Thomas Rolén och Erik Lagerholm från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten informerade om den nya Polismyndigheten

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

§ 3

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:JuU1y.

M-, C-, FP-, KD- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (JuU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:237 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU2.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:JuU2y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde


Torsdagen den 27 november 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 27 november 2014

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:7

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

-

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

-

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

-

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Johan Pehrson (FP)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

Pia Hallström (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Robert Hannah (FP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-11-13