Protokoll utskottssammanträde 2014/15:9

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9

DATUM

2014-12-02

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information från regeringen

Regeringen, företrädd av statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade om aktuella frågor inom området diskriminering, bl.a. regeringens förslag i budgetpropositionen samt EU:s arbete med det s.k. antidiskrimineringsdirektivet.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbets-marknadsdepartementet.

§ 2

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Deltagande i riksdagens OECD-nätverk

Utskottet fortsatte behandla fråga om att utse två ledamöter till riksdagens OECD-nätverk.

Utskottet beslutade att utse Patrik Björck (S) och Roger Haddad (FP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:8.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 december 2014
kl. 10.00.

Justeras den 4 december 2014

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-11-04)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:9

§ 1

§ 2-4

§ 5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordf.

O

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

X

Christian Holm (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

O

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

X

O

O

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

O

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

O

O

O

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande