Protokoll utskottssammanträde 2015/16:11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:11

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11

DATUM

2016-05-19

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:10.

§ 2

Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:152 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:UFöU4.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Kanslimeddelanden

– Kansliet informerade om att Riksrevisionens granskningsrapporter får ett nytt utseende (statsformatet).

– Presidiet gavs mandat att tillsammans med kansliet utarbeta ett aktuelltutskick med anledning av att betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd justerats.

– Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 24 maj 2016

Åsa Lindestam


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:11

§ 1–3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Lindestam (S), ordförande

X

Karin Enström (M), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Sofia Arkelsten (M)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Allan Widman – (L)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Kent Härstedt (S)

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

Jan R Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

Krister Örnfjäder (S)

Julia Kronlid (SD)

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Göran Pettersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.