Protokoll utskottssammanträde 2015/16:12

Justitieutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12

DATUM

2015-12-08

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praoeleven David Lutto fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

EU-information från regeringen

Statssekreteraren Ann Linde, politisk sakkunnige Johan Moström,

internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson,

departementsrådet Anneli Skoglund, ämnesrådet Nils Hänninger,

kanslirådet Fredrik Nygren och rättssakkunnige Maria Lindberg informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:11.

§ 4

Budget Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU1.

Samtliga ledamöter anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

M-, SD-, C, L- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande under punkt 1.

§ 5

En modernare rättegång II (JuU2)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:39 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram 2016 (JuU5y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2015) 610 och bilagor.

Ärendet bordlades.

§ 7

Beslut om utskottsresa

Justitieutskottet beslutade att med en delegation besöka Mexiko City, Mexiko den 13-20 februari 2016.

Syftet med utskottets resa är främst att fördjupa sig i olika frågor rörande narkotikabrott och organiserad brottslighet. För att få en helhetsbild av situationen när det gäller sådan brottslighet och den påverkan den har på samhället i stort avser utskottet även titta närmare på rättsstatsfrågor samt frågor om mänskliga rättigheter och korruption.

§ 8

Reseberättelser

Utskottet behandlade fråga om godkännande av redogörelse för delegationsresorna till Oslo och Haag den 7-10 september 2015. Utskottet beslutade att godkänna redogörelserna.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 11

Övriga frågor

Utskottet beslutade att gemensamt med konstitutionsutskottet hålla en hearing den 19 januari 2016 om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön.

§ 12

Nästa sammanträde

Fredagen den 11 januari 2015 kl. 08.00

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 december 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:12

§ 1-12

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

-

Andreas Carlson (KD)

-

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

O

Pia Hallström (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

X

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

Marcus Oscarsson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-11-25