Protokoll utskottssammanträde 2015/16:17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17

DATUM

2016-02-02

TID

11.00–11.39

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet den 28 januari 2016 (dnr 1286-2015/16, bilaga 2) samt utkast till rådsslutsatser.

Statsrådet redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening (bilaga 3).

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, informerade om aktuella EU-frågor.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet.

§ 3

Det strategiska åtagandet på jämställdhetsområdet Rådsslutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statssekreteraren Pernilla Baralt, Socialdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria upprättad av Socialdepartementet den 18 januari 2016 (dnr 1285-2015/16, bilaga 4) samt utkast till rådsslutsatser.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening (bilaga 5).

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Social-departementet.

§ 4

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade
anställningar (AU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Integration (AU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Arbetsrätt (AU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:16.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00.

Justeras den 11 februari 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:17

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

O

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2015/16:17

Dnr 1286-2015/16

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2015/16:17

Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna anser att sysselsättningspolitiken bör hanteras på nationell nivå och inte på EU-nivå. Vi är därför emot såväl den europeiska planeringsterminen som rådsslutsatserna om kommissionens årliga tillväxtöversikt och den gemensamma sysselsättningsrapporten. Sverigedemokraterna anser inte att EU ska ta fram gemensamma riktmärken för att samordna medlemsländernas politik.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 4

till protokoll

2015/16:17

Dnr 1285-2015/16

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 5

till protokoll

2015/16:17

Det strategiska åtagandet på jämställdhetsområdet – Rådsslutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna anser att jämställdhetspolitik och politik för hbt-personers rättigheter bör hanteras på nationell nivå. Oavsett hur behjärtansvärda dessa frågor är så hör de inte hemma på EU-nivå. Sakpolitiskt är det dessutom så att synen på vad begreppet jämställdhet innebär varierar. Sverigedemokraterna anser t ex inte nödvändigtvis att det är problematiskt att kvinnor och män gör olika livs- och yrkesval, förutsatt att det är fria val och att det finns utrymme för enskilda människor att bryta mot eventuella normer.