Protokoll utskottssammanträde 2015/16:19

Civilutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19

DATUM

2016-05-12

TID

9.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:18

§ 2

Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt (CU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:125 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU19.

M-, SD-, C-, V-, och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Revisor och revision (CU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:162 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU21.

SD- och C-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, KOM(2015) 634.

Regeringens ståndpunkt framgår av den promemoria som Justitiedepartementet skickat till civilutskottet inför överläggningen (dnr 2196-2015/16).

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information om EU-förslag om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållande

Statssekreterare Catharina Espmark och tjänstemän från Justitiedepartementet informerade utskottet om EU-förslaget om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Vid informationen närvarade föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

§ 7

Vårändringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:99 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Årsredovisning för staten 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

2016 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100 förslagspunkt 3 och 9 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 10

Övriga frågor

Promemoria med bilagor inför den kommande offentliga utfrågningen den 26 maj anmäldes igenom.

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckningen.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den

19 maj kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 19 maj 2016

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2015/16:19

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Fredrik Malm (L)

Camilla Hansén (MP)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.