Protokoll utskottssammanträde 2015/16:22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22

DATUM

2016-02-23

TID

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:21.

§ 2

Kriminalvårdsfrågor (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015.

Ärendet bordlades.

§ 3

Unga lagöverträdare (JuU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2015) 671.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 25 februari 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 25 februari 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:22

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

O

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

-

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

O

Pia Hallström (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-12-22