Protokoll utskottssammanträde 2015/16:22

Skatteutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22

DATUM

2016-03-01

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:21.

§ 2

Punktskatter (SkU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU18.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (SUB-27-2015/16)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 25.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (SUB-28-2015/16)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 26.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 mars 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 mars 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:23

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

X

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Göran Lindell (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

X

Ulf Berg (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-12-18