Protokoll utskottssammanträde 2015/16:22

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22

DATUM

2016-03-01

TID

11:00–12:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket

Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson, biträdande enhetschef på prov- och bedömningsenheten, samtliga från Skolverket, informerade om utbildning för nyanlända elever i skolan.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:21.

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

Grundskola (UbU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Gymnasieskolan (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UbU13.

S-, M-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. Särskilda yttranden anmäldes av M-, SD-, L- och KD-ledamöterna.

Vuxenutbildning (UbU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Forskning (UbU17)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 mars 2016 kl. 08.30.

Beslut om sammanträde

Utskottet beslutade att hålla ett sammanträde torsdagen den 3 mars

kl. 12.45.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 3 mars 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:22

§ 1–6

§ 7

§ 8–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

X

O

O

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

O

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande