Protokoll utskottssammanträde 2015/16:23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23

DATUM

2016-04-14

TID

10.00–10.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jämställdhet (AU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:52 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:22.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1909-2015/16).

§ 6

Beslut om deltagande vid besök av den tysk-nordiska parlamentariska vänskapsgruppen den 26 maj 2016

Utskottet behandlade fråga om deltagande vid besök av den tysk-nordiska parlamentariska vänskapsgruppen från tyska Bundestag den 26 maj 2016.

Utskottet beslutade att Katarina Brännström (M), Patrik Björck (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S) och Paula Bieler (SD) deltar.

§ 7

Beslut om deltagande vid besök av Finlands talman Maria Lohela den 26 maj 2016

Utskottet behandlade fråga om deltagande vid besök av Finlands talman Maria Lohela den 26 maj 2016, gemensamt med social-försäkringsutskottet.

Kanslichefen informerade att tiden för besöket har ändrats till
kl. 13.30-14.30.

Utskottet beslutade att Raimo Pärssinen (S), Patrik Björck (S) och Paula Bieler (SD) deltar.

§ 8

Återrapport från deltagande i möte med tyska Bundestags utskott för familjefrågor den 7 april 2016

Ann-Christin Ahlberg (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S) och Désirée Pethrus (KD) återrapporterade från deltagande i möte med tyska Bundestags utskott för familjefrågor

som ägde rum den 7 april 2016.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00. 

Justeras den 28 april 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:23

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (L)

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

X

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande