Protokoll utskottssammanträde 2015/16:23

Justitieutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23

DATUM

2016-02-25

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Elena Nicoara fick närvara på sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:22.

§ 3

Patent- och marknadsdomstol (JuU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:57.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU10.

§ 4

2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:74 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU13.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 5

Åtgärder mot missbruk av svenska pass (JuU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:81 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:JuU25.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Processrättsliga frågor (JuU19)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2015.

Ärendet bordlades.

§ 7

Våldsbrott och brottsoffer (JuU22)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2015.

Ärendet bordlades.

§ 8

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning (JuU14)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:83.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 3 mars 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 3 mars 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:23

§ 1-6

§ 7

§ 8-11

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2016-08-06

-

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

-

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

Pia Hallström (M)

O

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Mats Pertoft (MP), vice ordf. t.o.m 2016-08-06

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-12-22